Bæjarráð

3. desember 2020 kl. 08:15

á fjarfundi

Fundur 3562

Mætt til fundar

 • Ágúst Bjarni Garðarsson formaður
 • Kristinn Andersen varaformaður
 • Ólafur Ingi Tómasson aðalmaður
 • Adda María Jóhannsdóttir aðalmaður
 • Sigurður Þórður Ragnarsson aðalmaður
 • Guðlaug Svala Steinunnar Kristjánsdóttir áheyrnarfulltrúi
 • Jón Ingi Hákonarson áheyrnarfulltrúi

Einnig sátu fundinn Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri og Sigríður Kristinsdóttir bæjarlögmaður og sviðsstjóri stjórnsýslusviðs.

Ritari

 • Guðríður Guðmundsdóttir

Einnig sátu fundinn Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri og Sigríður Kristinsdóttir bæjarlögmaður og sviðsstjóri stjórnsýslusviðs.

 1. Almenn erindi

  • 2001456 – Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar og fyrirtækja hans 2021 og 2022-2024

   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs sat fundinn undir þessum lið.

   14.liður úr fundargerð bæjarstjórnar frá 25.nóvember sl.

   Eftirfarandi tillögur til breytinga á fjárhagsáætlun voru lagðar fram á fundi bæjarstjórnar 25. nóvember sl.

   Tillögur Samfylkingarinnar sem lagðar eru fram við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar 2021 í bæjarstjórn Hafnarfjarðar
   Sveitarfélögin eru stór í efnahagslegu samhengi á Íslandi. Allt sem við gerum hefur áhrif út í samfélagið. Við þurfum að gæta vel að þeim aðgerðum sem farið er í. Niðurskurður í rekstri getur sem dæmi komið í bakið á okkur í framtíðinni og birst okkur í ófyrirséðum félagslegum og fjárhagslegum vanda síðar.
   Það verður stóra verkefni okkar á næstu árum, ekki bara hjá sveitarfélögum eða okkur hér á Íslandi, heldur út um allan heim að fjárfesta í kerfisbreytingum á vinnumarkaði sem gera okkur kleift að flytja fólk úr störfum þar sem tæknin getur sinnt verkinu yfir í greinar sem þarfnast mannlegrar nándar.
   Svona umbreyting kostar fjárfestingu í lausnum, nýjum ferlum og kerfum. Það er mikilvægt að nýta tímann í núverandi niðursveiflu í að viðhalda þjónustustigi samhliða því að fjárfesta í nýrri þekkingu og nýjum lausnum í mennta-, félags- og velferðarmálum. Að fjárfesta ekki síður og kannski miklu frekar í fólki en steinsteypu.
   Það er skynsamlegast fyrir okkur í yfirstandandi efnahagsþrengingum að stórauka fjárframlög til nýsköpunar, mennta-, félags og velferðarmála og skapandi greina.
   Fjölga þarf störfum með beinum hætti, bæði hjá hinu opinbera og í einkageiranum. Hvort tveggja er nauðsynlegt ? í atvinnukreppu er ekki tími til að karpa um hlutfallslegt vægi opinberrar þjónustu og einkareksturs. Nú er lag að ráðast í átak gegn undirmönnun í velferðarþjónustu og menntastofnunum en ljóst er að við núverandi aðstæður myndu niðurskurður og uppsagnir hjá sveitarfélögum dýpka og lengja kreppuna. Því er algjörlega nauðsynlegt að fjölga störfum í almannaþjónustu.

   1) Lagt er til að ráðið verði í 50 – 100% starf forvarnarfulltrúa.
   Mikilvægt er að ráðinn verði forvarnarfulltrúi í 50 – 100% starf sem heyra myndi undir íþrótta- og tómstundafulltrúa. Það er ljóst að ungt fólk hefur upplifað talsverða vanlíðan og erfiðleika í tengslum við heimsfaraldur kórónuveirunnar og einhver hópur hefur flosnað upp úr námi. Því er mikilvægt að setja inn aukið fé til að styðja við ungt fólk á þessum erfiðu tímum og koma í veg fyrir að það leiti í auknum mæli í neyslu og annan óheilbrigðan lífsstíl. Öflugar forvarnir eru afar mikilvægar til að hægt sé að takast á við eftirköst faraldursins og draga úr þeim skaða sem hann getur valdið hjá ungu fólki í samfélaginu.
   Vísa inn í fræðsluráð, íþrótta- og tómstundanefnd og bæjarráð

   2) Efla starfsemi Ungmennahúsana í Hafnarfirði
   Fjölga þarf stöðugildum og rekstrarfé til Hamarsins og Músík og Mótor svo efla megi starf þeirra enn frekar. Það er mikilvægt að ungu fólki, 16 ? 25 ára sé boðið upp á fjölbreytta þjónustu ekki hvað síst á þeim skrítnu og erfiðu tímum sem við lifum nú á. Það eru vísbendingar um verri andlega líðan þessa aldurshóps og meiri einangrun einstaklinga innan hans sem kalla á tafarlausar aðgerðir. Ungmennahúsin gegna mismunandi hlutverki í tómstundastarfi hafnfirskra ungmenna en hafa sameiginleg markmið um að stuðla að menningu og bættri þjónustu við ungmennin í gegnum þau verkefni sem þau taka þátt í. Hlutverk ungmennahúsanna er tvíþætt, annarsvegar að bjóða ungmennum upp á tómstundir sem hafa forvarnar-, uppeldis- og menntunargildi og tekur mið af aldri þeirra og þroska. Hins vegar er hlutverk þeirra að bjóða upp á aðstöðu til afþreyingar og samveru með jafnöldrum í öruggu umhverfi. Áhersla er lögð á fjölbreytileikann og að allir upplifi sig velkomna.
   Við leggjum því til að fjölgað verði um 2 stöðugildi í Hamrinum og 1 stöðugildi í Músík og Mótor á næsta fjárhagsári.
   Vísa inn í fræðsluráð, íþrótta- og tómstundanefnd og bæjarráð

   3) Þróunar- og nýsköpunarsjóður leik- og grunnskóla.
   Nýsköpunar- og þróunarstarf er mikilvægur hluti skólastarfs. Við þær aðstæður sem uppi eru í samfélaginu nú um stundir þá er afar mikilvægt að hvetja til þess að efla faglegt starf í skólum svo sem þróun kennsluaðferða og tækni sem hægt er að nota til hagsbóta fyrir nemendur í skólum bæjarins. Áætlað er að leggja 23 milljónir í þennan sjóð á næsta ári. Það er langt frá því að vera nóg við núverandi aðstæður. Því leggjum við til að lagðar verði 50 milljónir til viðbótar í þróunar- og nýsköpunarsjóð leik- og grunnskóla sem bæði opinberir aðilar og einkaðilar geta sótt fjármagn í til að þróa nýjar lausnir og aðferðir til hagsbóta fyrir hafnfirska nemendur.
   Vísa inn í fræðsluráð og bæjarráð

   4) Uppbygging leikskóla í Öldutúnsskólahverfi
   Við fulltrúar Samfylkingarinnar leggjum til að hafist verði handa án tafa við frekari uppbyggingu á leikskóla í skólahverfi Öldutúnsskóla.
   Það er fyrirséð að með fjölgun íbúa í hverfinu, breytinga á aldurssamsetningu vegna endurnýjunar í hverfinu sem og með frekari áætlunum um lækkun á inntökualdri muni þörfin í hverfinu síst fara minnkandi og því mikilvægt að horfa til framtíðar. Ráðist verði þegar á næsta ári í að byggja upp þessa mikilvægu grunnþjónustu innan hverfisins með áherslu á að samnýta grunnstoðir leik- og grunnskóla og draga þannig úr aðgreiningu milli skólastiga.
   Vísa inn í fræðsluráð og bæjarráð

   5) Efla starf Brúarinnar með fjölgun stöðugilda.
   Fjölga þarf stöðugildum og efla enn frekar starf Brúarinnar. Það er ljóst að þverfaglegt starf í grunnskólum bæjarins hefur aldrei verið eins mikilvægt og nú um stundir. Í kjölfar farsóttarinnar og þeirra efnahags- og félagslegu áhrifa sem hún hefur haft verður mikil þörf á að mæta nemendum í leik- og grunnskólum með markvissum hætti með snemmtækri íhlutun. Því er það tillaga okkar að í það minnsta tveimur stöðugildum verði bætt við til að efla þetta mikilvæga starf strax á næsta ári.
   Vísa inn í fjölskylduráð, fræðsluráð og bæjarráð

   6) Barnavernd fjölga stöðugildum til að mæta auknu álagi
   Það er ljóst að brýnt er að fjölga stöðugildum í barnavernd vegna þeirra áhrifa sem faraldurinn hefur þegar haft á samfélag okkar. Einnig er ljóst að þörfin á aðkomu barnaverndar verður ekki minni á komandi ári. Það er ekki viturlegt að láta okkar góða fagfólk sem við eigum hér í bænum á þessu sviði hlaupa bara hraðar og hraðar, það mun koma niður á þjónustunni til lengri tíma litið og leiða til kulnunar starfsfólks. Til að takast á við þau verkefni sem bíða okkar hér í bænum á næsta ári þá er að okkar mati nauðsynlegt að fjölga stöðugildum í barnavernd að minnsta kosti um tvö á næsta ári.
   Vísa inn í fjölskylduráð og bæjarráð

   7) Nýsköpun í velferðarþjónustu
   Komið verði á laggirnar þróunarsjóði sem ýtir undir nýsköpun í velferðarþjónustu. Mikilvægt er að fjárfesta í þekkingu í þeirri þjónustu sem krefst mannlegrar nándar. Samdóma álit hagfræðinga um allan heim er að efla þurfi velferðarþjónustu og hvetja til nýsköpunar hvort sem um er ræða verkefni, lausnir eða hugmyndir opinberra eða einkaaðila. Við leggjum því til að settar verði 50 milljónir í sjóð til efla velferðarþjónustu í sveitarfélaginu.
   Vísa inn í fjölskylduráð og bæjarráð

   8) Þjónusta við aldraða
   Gert er ráð fyrir minna fjármagni inn í þennan þjónustuþátt á næsta ári þegar við ættum einmitt að vera að efla þjónustuna eða í það minnsta að halda í horfinu á milli ára. Það er óásættanlegt að gert sé ráð fyrir 6% samdrætti í þjónustu við aldraða í sveitarfélaginu.
   Við leggjum til að horfið verði frá því og sett fram aukning sem nemur að minnsta kosti 3% við þennan lið í fjárhagsáætluninnni. Eldri íbúar bæjarins hafa margir hverjir búið við mikla einangrun undanfarin misseri. Það er því mikilvæg fyrir andlega og líkamlega heilsu þessa hóps að efla félagsstarf þeirra sem og aðra þjónustu við hann.
   Vísa inn í fjölskylduráð og bæjarráð

   9) Fjárfestum í menningu og listum
   Covid´19 ástandið hefur þýtt algjöran tekjubrest hjá listafólki í samfélagi okkar. Því er mikilvægt að bæta fjármagni í þennan málflokk og fjárfesta þar til framtíðar. Sérstaklega er mikilvæg að styðja við ungt hafnfirskt listafólk. Við leggjum til að settur verði upp vettvangur fyrir ungt fólk til listsköpunar og sýninga. Einnig að það verði settur á laggirnar sérstakur 20 milljón króna sjóður sem ætlaður er til að styðja við listafólk í bænum með sérstaka áherslu á ungt listafólk.
   Vísa inn í bæjarráði og menningar- og ferðamálanefnd

   10) Umhverfis- og auðlindastefna Hafnarfjarðar ? aðgerðir í loftslagsmálum
   Settar verði 50 milljónir í að fylgja eftir aðgerðaráætlun í umhverfismálum sem er hluti af umhverfis- og auðlindastefnu Hafnarfjarðar. Svo hægt verði að sækja kröftuglega fram á hennar grunni. Fjármagn verði fengið með því að draga úr fjármagni til LED-lampavæðingar ljósastaura og til kaupa á jólalýsingu.
   Vísa inn í Umhverfis- og framkvæmdaráð og bæjarráð

   11) Grænn fjárfestingarsjóður ? nýsköpun í umhverfismálum
   Settar verði 50 milljónir í grænan fjárfestingasjóð. Í þann sjóð geti bæði opinberir aðilar sem og einkaaðilar sótt til að efla nýsköpun í umhverfismálum í sveitarfélaginu.
   Fjármagn verði fengið með því að draga úr fjármagni til LED-lampavæðingar ljósastaura og til kaupa á jólalýsingu.
   Vísa inn í Umhverfis- og framkvæmdaráð og bæjarráð

   12) Ráðast verði í framkvæmdir á Óla Run túni
   Uppbygging á grænum svæðum og útivistarsvæðum í bæjarlandinu, eykur lífsgæði og stuðlar að meiri útivist og samveru fjölskyldunnar. Sem aftur leiðir til betri andlegrar- og líkamlegrar heilsu. Mikilvæg fjárfesting til framtíðar sem mun borga sig margfalt þegar til lengri tíma er litið.
   Vísa inn í Umhverfis- og framkvæmdaráð og bæjarráð.

   13) Náttúruperlur í umhverfi okkar og þróun á útivistarsvæðum í Hafnarfirði
   Helgafell, kennileiti og skilti
   Það er mikilvægt fyrir Hafnarfjörð að vinna hratt og vel að betri og öruggari aðstæðum á svæðinu í kring um Helgafell.
   Á gönguleiðina upp á fellið þyrfti að setja kennileiti skilti eða eitthvað slíkt sem minnkar líkur á að fólk villist af leið sem gerist þar mjög reglulega og einnig flýtir það fyrir ef eitthvað kemur upp á ef sá sem lendir í vandræðum getur bent á kennileiti sem flýta fyrir því að hægt sé að staðsetja viðkomandi. Það vantar sárlega greinagóðar upplýsingar um svæðið í kring um Helgafell, að þar séu gefnar upp upplýsingar um gönguleiðir vegalengdir ofl. og farið yfir sögu og örnefni svæðisins. Umferðin um svæðið er mikil og þétt og við eigum að gera það sem í okkar valdi stendur til að auka á ánægju þeirra sem þar fara um og tryggja öryggi eftir því sem unnt er.
   Hvaleyrarvatn og umhverfi þess.
   Fara þarf í hugmyndavinnu að því að svæðið verði enn meiri útivistarparadís en hún er í dag það vantar bílastæði, hægt væri að fá skátana með okkur í lið að búa þar til allsherjar ævintýra og útivistarsvæði með baðaðstöðu útisturtum, góðri salernisaðstöðu, mun fleiri bekkjum og borðum fyrir grill og nesti yfirbyggðu grillskýli og svo mætti lengi telja. Skíða og sleðabekka við við Stórhöfða yrði svo frábær viðbót við þetta skemmtilega svæði.
   Leiksvæði fyrir þá sem stunda vetraríþróttir í bænum eða upplandinu
   Mikilvægt er að fara vinnu við að skoða aðstöðu í bænum fyrir skíða og brettafólk og svo auðvitað fyrir þá sem vilja renna sér á sleðum og þotum.
   Víðistaðatún væri kjörinn vettvangur fyrir þetta en einnig mætti hugsa sér að útbúa slíkt svæði á Holtinu við nýju göngubrúna yfir á Ásvelli, slíkt svæði væri þá bæði í göngufæri við Ásvellina, Holtið og jafnvel Suðurbæ að hluta. Skoða þarf möguleika á að flytja snjó og byggja jafnvel upp rampa og fleira þegar veður býður upp á það.
   Á skipulagi fyrir svæðið við Seldal og Stórhöfða er skíðabrekka. Skoða mætti vel möguleika á að fara nánari skipulagsvinnu á því svæði á næsta ári.
   Lagt er til settar verði 50 milljónir í undirbúning og framkvæmdir í tengslum við ofangreindar tillögur um náttúruperlur í umhverfi okkar og þróun á útivistarsvæðum í Hafnarfirði og verði þær teknar af liðnum uppbygging íþrótta- og útivistarsvæða og/eða af liðnum endurnýjun á perum í ljósastaurum bæjarins og jólalýsingu hans.
   Vísað inn í Umhverfis- og framkvæmdaráð og bæjarráð.

   14) Atvinnumál
   Öflugt atvinnulíf er undirstaða hvers samfélags. Mikilvægt er að til sé skýr og markmiðsbundin stefna í atvinnumálum í hverju sveitarfélagi. Því miður er slík stefna ekki til hér í Hafnarfirði í dag. Afar mikilvægt er að úr því verði bætt hið fyrsta.
   Öllum má ljóst vera að það er mikilvægt að sveitarfélagið kosti kapps um það að skapa hagkvæm skilyrði fyrir atvinnulífið og fyrirtækin í bænum. Til að tryggja skilvirka aðkomu Hafnarfjarðarbæjar að almennum og sértækum verkefnum er nauðsynlegt að móta skýra stefnu í atvinnumálum. Hafnarfjarðarbær á að leitast við að skapa kjörumhverfi þar sem einstaklingar og fyrirtæki sjá tækifæri í því að stofna til atvinnurekstrar. Bæjaryfirvöld eiga einnig að gera sér far um það að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að atvinnulíf í Hafnarfirði byggi á fjölbreytni, háu þekkingarstigi, sköpunarkrafti, öflugum útflutningi og verðmætasköpun.
   Við leggjum það því til að settar verði 15 milljónir í vinnu við gerð á metnaðarfullri atvinnustefnu og stefnumörkun á hennar grunni fyrir Hafnarfjörð á næsta fjárhagsári.
   Vísa inn í bæjarráð.

   15) Lækkun á launum bæjarfulltrúa
   Að lokum leggjum við til að laun bæjarfulltrúa verði lækkuð í það sem þau voru áður en til hækkunar þeirra kom í vor. Með því sparast fjármunir sem nýtast myndu vel í mörg mikilvæg verkefni í samfélaginu.
   Vísa inn í bæjarráð

   Tillaga frá bæjarfulltrúa Miðflokksins við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021.
   Miðflokkurinn í Hafnarfirði telur mikilvægt að gæta fyllsta aðhalds í útgjöldum bæjarins í ljósi tekjufalls sem orðið hefur hjá sveitarfélaginu í fordæmalausu ástandi. Engu að síður leggur Miðflokkurinn til að veitt sé 10 milljónum króna til hreinsunar gatna til að draga úr svifryki í andrúmslofti að vetrarlagi í bænum.
   Greinargerð:
   Einn mesti orsakavaldur svifriks er slit sem bílar valda á gatnakerfinu ekki síst bílar á nagladekkjum. Á köldum dögum og þegar vindur er hægur mælist styrkur svifryks of oft yfir heilsuverndarmörkum. Við því verður að bregðast. Með átaki við þrif gatna með sérhæfðum götuþvottasóparabílum má draga verulega úr svifryki í andrúmslofti og fækka dögum þar sem svifryk fer yfir heilsuverndarmörk, íbúum til heilla.
   Er lagt til að málinu verði vísað til umhverfis og framkvæmdaráðs til ákvörðunar.

   Tillögur frá bæjarfulltrúa Viðreisnar
   1. Bæta við stöðugildi sálfræðings á fræðslusviði/Brúin (fræðslusvið)
   2. Auka fé til Hamarsins ungmennhúss (fræðslusvið)
   3. Setja aukna áherslu á að vinna gegn félagslegri einangrun eldri borgara (fjölskyldusvið)
   4. Hraða snjallvæðingu bæjarins (stjórnsýslusvið)
   5. Fjölga stöðugildum hjá Barnavernd (fjölskylduráð)
   6. Leggja fram nákvæma áætlun um hvenig söluandvirði hlutar Hafnarfjarðar verði ráðstafað (stjórnsýslusvið)
   7. Að auka starfstækifærum í gegnum Áfram verkefnið. (fjölskyldusvið)
   8. Að fara í umfangsmiklar aðgerðir til að fjölga og laga göngu/hlaupa og hjólastígum (Umhverfis og framkvæmdaráð)
   9. Að auka lóðaframboð (skipulagsráð)

   Forseti ber næst upp tillögu um að framkomnum tillögum að breytingum á fjárhagsáætlun verði vísað til áframhaldandi vinnu við fjárhagsáætlun í þeim ráðum sem þar er vísað til og þær eiga heima. Er það samþykkt samhljóða.

   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs mætir til fundarins.

   Bæjarráð vísar tillögu Samfylkingarinnar: “Fjárfestum í menningu og listum? til umsagnar hjá menningar- og ferðamálanefnd.

   Bæjarráð vísar tillögu Samfylkingarinnar: “Atvinnumál” til umsagnar hjá fjármálasviði, fjölskyldu- og barnamálasviði og þjónustu- og þróunarsviði.

   Afgreiðslu á tillögu Samfylkingar um lækkun á launum bæjarfulltrúa er frestað til næsta fundar.

   Bæjarráð vísar tillögu Viðreisnar: “Hraða snjallvæðingu bæjarins? til umsagnar hjá þjónustu- og þróunarsviði.

   Bæjarráð vísar tillögu Viðreisnar: “Leggja fram nákvæma áætlun um hvenig söluandvirði hlutar Hafnarfjarðar verði ráðstafað? til umsagnar hjá fjármálasviði.

   Tillaga Viðreisnar “Að auka lóðaframboð?
   Bæjarráð vísar í afgreiðslu skipulags- og byggingaráðs frá því 1. desember en þar segir:
   Enn eru lausar lóðir undir sérbýli í Skarðshlíð. Í Hamranesi er unnið að gatnagerð þar sem búið er að úthluta íbúðum undir 298 íbúðir í fjölbýli og veita lóðarvilyrði á þróunarreitum fyrir um 485 íbúðir, gert er ráð fyrir um 1.500 íbúðum í Hamranesi. Á Hraunum vestur – Gjótur hefur meirihluti bæjarstjórnar samþykkt deiliskipulag fyrir 490 íbúðir, rammaskipulag fyrir allt svæðið gerir ráð fyrir um 2000 íbúðum. Í nýsamþykktu deiliskipulagi Ásvalla er gert ráð fyrir 100 – 110 íbúðum í fjölbýli. Samkvæmt þessu er fullunnið skipulag eða á teikniborðinu skipulag fyrir um 1.380 íbúðir í fjölbýli auk sérbýla í Skarðshlíð. Unnið er að skipulagi á hafnarsvæðinu þar sem gert er ráð fyrir um 1500 íbúðum. Á þéttingarreitum er tilbúið skipulag fyrir um 60 – 70 íbúðir. Miðspá Hagstofunnar um íbúaþróun svo og Húsnæðisstefna Hafnarfjarðar frá árinu 2018 gerir ráð fyrir þörf á um 200 íbúðum.

  • 2005324 – Rekstrartölur 2020

   Rekstrartölur jan.- sept. lagðar fram. Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs mætir til fundarins.

   Lagt fram.

  • 2011083 – Matarútboð 2020, ráðhús

   Lögð fram útboðsgögn. Til afgreiðslu

   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs mætir til fundarins.

   Bæjarráð samþykkir að fara í útboð á framleiðslu/-reiðslu á mat fyrir mötuneyti Hafnarfjarðarbæjar við Norðurhellu 2 og Linnetsstíg 3, 2021-2024 og vísar til vinnslu á fjármálasviði.

  • 2011581 – Útboð á slökkvitækjaþjónustu

   Lögð fram útboðsgögn, til afgreiðslu.

   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs og Guðmundur Ragnar Ólafsson innkaupastjóri mæta til fundarins.

   Bæjarráð samþykkir að fara í útboð á slökkvitækjaþjónustu fyrir starfsstöðvar Hafnarfjarðarbæjar og vísar til vinnslu á fjármálasviði.

  • 2012001 – Öryggiskerfi, fjarvöktun,úttektir, útboð

   Lögð fram útboðsgögn. Til afgreiðslu.

   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs og Guðmundur Ragnar Ólafsson innkaupastjóri mæta til fundarins

   Bæjarráð samþykkir að fara í útboð á öryggiskerfum í fasteignum bæjarfélagsins og vísar til vinnslu á fjármálasviði.

  • 2002458 – Sorpa bs, tímabundin lántaka

   Lagt fram erindi frá stjórn SORPU bs. dags. 27.nóvember sl. um samþykki á lántökum í tengslum við rekstraráætlun.

   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs sat fundinn undir þessum lið.

   Bæjarráð samþykkir fyrirliggjandi erindi frá Sorpu bs og vísar til staðfestingar í bæjarstjórn.

  • 2011293 – Útsvarsprósenta við álagningu 2021

   Lagt fram svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Viðreisnar.

   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs sat fundinn undir þessum lið.

   Lagt fram.

  • 2011560 – Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fjárhagsáætlun 2021-2025

   Lögð fram fjárhagsáætlun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 2021-2025.

   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs sat fundinn undir þessum lið.

   Lagt fram.

  • 2011561 – Slökkvilið höfuðborgarsvæðis, gjaldskrá

   Lögð fram gjaldskrá Slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu bs. til afgreiðslu.

   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs sat fundinn undir þessum lið.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að gjaldskrá Slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu bs verði samþykkt.

  • 2001568 – Brú lífeyrissjóður, réttindasafn eftirlaunasjóðs, endurgreiðsluhlutfall

   Lagt fram bréf frá Brú lífeyrissjóður dags. 17. nóv. sl. varðandi endurgreiðsluhlutfall vegna réttindasafns Eftirlaunasjóðs starfsmanna Hafnarfjarðarkaupstaðar.

   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs sat fundinn undir þessum lið.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að endurgreiðsluhlutfall árið 2021 vegna réttindasafns Eftirlaunasjóðs starfsmanna Hafnarfjarðarkaupstaðar í B-deild Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga verði 70%.

  • 2011573 – Samningar um sérhæfða akstursþjónstu og skóla- og frístundaakstur, tekjufall

   Lagt fram bréf frá forsvarsmanni Hópbíla, beiðni um greiðslu vegna tekjufalls vegna afleiðinga kórónuveirufaraldursins.

   Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs sat fundinn undir þessum lið.

   Bæjarráð felur bæjarstjóra að vinna að málinu.

  • 1701084 – Hamranes I, nýbyggingarsvæði

   Breytingar vegna þróunarreita.

   Lögð fram ósk Aðaltorgs um skil á þróunarreit nr. 1 – 75 íbúðir.

   Lagt fram minnisblað vegna þróunarreita ásamt tillögum að úthlutunum á vestursvæði í Hamranesi

   Sigurður Haraldsson sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs mætir til fundarins.

   Bæjarráð samþykkir ósk Aðaltorgs um skil á þróunarreit nr.1.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að þróunarreit 1A/2A verði úthlutað til systur-/dótturfélags Eyktar ehf, Varmárbyggðar ehf, áætlaður fjöldi amk. 150 íbúðir.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að þróunarreit 3A verði úthlutað til óstofnaðs dótturfélags Skugga ehf, áætlaður fjöldi íbúða er amk. 120.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að þróunarreit 5A verði úthlutað til óstofnaðs dóttur-/hlutdeildarfyrirtæki Sundaborgar ehf, amk. 110 íbúðir.

  • 1601342 – Vegagerðin, færsla stofnvega ríkisins yfir til sveitarfélaga, skilavegir

   Lagt fram bréf SSH til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisis og svarbréf ráðuneytisins.

   Sigurður Haraldsson sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs situr fundinn undir þessum lið.

   Bæjarráð tekur undir bókun umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 2. desember þar sem segir:
   Umhverfis- og framkvæmdaráð bendir á að fyrir liggur mikil viðhaldsþörf á þeim vegum sem fyrirhugað er að bærinn taki til sín og nauðsynlegt er að þeim verði skilað í góðu ástandi eða að þeim fylgi nauðsynlegt fjármagn til viðhalds og endurnýjunar.

  • 2011539 – Samtök aldraðra, byggingasamvinnufélagið Samtök, erindi

   Lagt fram bréf dags. 12.nóvember sl. frá Samtökum aldraðra byggingarsamvinnufélags, þar sem fram kemur ósk um viðræður um að félaginu verpu úthlutað lóð í Hafnarfirði til byggingar fjölbýlishúss/a fyrir aldraða í Hafnarfirði.

   Sigurður Haraldsson sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs situr fundinn undir þessum lið.

   Lagt fram. Bæjarráð vísar erindinu til umfjöllunar í fjölskylduráði.

  • 2011452 – Fluguskeið, hesthúsalóðir, eignaskipti

   Lögð fram beiðni Helga Jóns Harðarsonar um eignaskipti á lóðum.

   Sigurður Haraldsson sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs situr fundinn undir þessum lið.

   Bæjarráð vísar erindinu til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs.

  • 1607496 – Lækjargata 2, framtíðarnýting

   Samkeppni var haldin um uppbyggingu á Lækjargötu 2 – Dvergsreitur. Vinningstillagan bar heitið Dvergshamar. Í kjölfarið var gerður samningur við vinningshafa um uppbygginu.

   GG Verk ehf óskar eftir að Klapparholt ehf. taki yfir byggingarréttinn og verði lóðarhafi Lækjargötu 2.

   Lögð fram ný framkvæmdaáæltun um uppbyggingu.

   Til afgreiðslu.

   Sigurður Haraldsson sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs situr fundinn undir þessum lið.

   Bæjarráð samþykkir ósk GG verka ehf um að Klapparholt ehf taki yfir byggingarréttinn og verði lóðarhafi á Lækjargötu 2 og vísar til vinnslu á stjórnsýslusviði. Bæjarráð samþykkir einnig fyrirliggjandi framkvæmdaáætlun og leggur mikla áherslu á að henni verði fylgt.

   Fulltrúi Samfylkingarinnar situr hjá við afgreiðslu málsins og leggur fram svohljóðandi bókun:
   Fulltrúi Samfylkingarinnar vísar í fyrri bókanir sínar og situr hjá við afgreiðsluna. Þrátt fyrir að uppbygging á Dvergsreitnum sé fagnaðarefni standa þau hús sem ráðgert er að þar rísi þéttar og eru meiri að umfangi en sú byggð sem fyrir er og falla ekki að áformum sem fyrri lýsingar á reitnum sögðu til um.
   Einnig er vísað í athugasemdir þar sem minnt er á að við þéttingu byggðar er mikilvægt að huga að nauðsynlegum innviðum í hverfum t.d. varðandi leik- og grunnskóla.

   Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar leggja fram svohljóðandi bókun:
   Fulltrúar meirihlutans benda á að skipulag Dvergsreitsins fór í samkeppni og var samþykkt af valnefnd um skipulagið. Allir fulltrúar í skipulags- og byggingarráði samþykktu skipulagið.

  • 2011240 – Tinnuskarð 4, umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn Undir Jökli ehf. um lóðina nr. 4 við Tinnuskarð.

   Þrjár umsóknir eru um lóðina Tinnuskarð 4 og því dregið á milli umsækjenda. Fulltrúi sýslumanns dregur út nafn umsækjenda RK bygg ehf.

  • 2011531 – Tinnuskarð 4, umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn Fjarðargarða ehf. um lóðina nr. 4 við Tinnuskarð.

   Þrjár umsóknir eru um lóðina Tinnuskarð 4 og því dregið á milli umsækjenda. Fulltrúi sýslumanns dregur út nafn umsækjenda RK bygg ehf.

  • 2011472 – Tinnuskarð 4, umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn RK bygg ehf. um lóðina nr. 4 við Tinnuskarð.

   Þrjár umsóknir eru um lóðina Tinnuskarð 4 og því dregið á milli umsækjenda. Fulltrúi sýslumanns dregur út nafn umsækjendanna RK bygg ehf. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni Tinnuskarði 4 verði úthlutað til RK bygg ehf.

  • 2011597 – Hleðslustöðvar og hleðslur, upphaf rannsóknar og upplýsingabeiðni

   Lagt fram upplýsingabeiðni frá Samkeppniseftirliti vegna hleðslustöðva og hleðslu.

   Lagt fram. Bæjarráð felur bæjarlögmanni að svara erindinu.

  • 1803160 – Ærslabelgur

   Tekið fyrir að nýju. Lagt fram minnisblað.

   Lagt fram.

  • 2001560 – Húsnæði stjórnsýslunnar

   Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum: “Bæjarráð samþykkir að Adda María Jóhannsdóttir komi að nýju inn í starfshópinn í stað Sigrúnar Sverrisdóttur.”

   Bæjarráð samþykkir fyrirliggjandi tillögu.

  • 2007447 – Verslunarmiðstöðin Fjörður, ósk um samstarf, erindi

   Lögð fram fyrispurn frá áheyrnarfulltrúa Viðreisnar Jóni Inga Hákonarsyni.

   1. Ekki er um þjónustukaup að ræða í þessu tilviki. Reglur eiga við um kaup á þjónustu, vörum og verklegum framkvæmdum.
   2. Mikilvægt er að starfsemi líkt og bókasafn Hafnarfjarðar sé staðsett í miðbæ. Mikið hefur verið rætt um aukna þjónustu og aukið líf í miðbæ Hafnarfjarðar. Þegar erindi um samstarf barst frá forsvarsmönnum 220 Fjarðar, var málið skoðað ítarlega og vel. Málið hefur komið inn á borð bæjarráðs og bæjarstjórnar, bæði til kynningar og upplýsingamiðlunar. Eftir greiningarvinnu hefur náðst samkomulag milli aðila sem við teljum að muni bæta alla umgjörð bókasafnins, aðgengi fyrir alla og auðga líf og menningu í miðbæ Hafnarfjarðar.
   3. Lög um opinber innkaup eiga ekki við um fasteignakaup. Falla utan gildissviðs laganna.
   4. Á ekki við sbr. fyrri svör varðandi gildissvið laga um opinber innkaup.
   5. Ný lög um opinber innkaup gera ekki ráð fyrir því að sveitarfélög setji sér lengur innkaupareglur. Vinna er hafin og í skoðun er nú hvort rétt sé að Hafnarfjarðarkaupstaður setji sér innkaupareglur. Þeirri vinnu er ekki lokið.

  • 2012037 – Loftslagsmál, stýrihópur

   Viðreisn óskar eftir því að bæjarráð setji á fót stýrihóp með það að markmiði að móta stefnu og verkáætlun Hafnarfjarðarbæjar í loftslagsmálum.
   Sveitarfélög gegna lykilhlutverki þegar kemur að áskorunum samtímans á sviði loftslagsmála. Það er mikilvægt að Hafnarfjörður, sem eitt af stærstu sveitarfélögum landsins taki forystu í þessum málaflokki þegar kemur að aðlögun íslensks samfélags að þeim breytingum sem átt hafa sér stað og munu eiga sér stað í framtíðinni. Það er mikilvægt að fulltrúar allra flokka eigi sæti í nefndinni ásamt lykilfólki úr stjórnsýslunni.

   Bæjarráð vísar tillögunni til umhverfis- og framkvæmdaráðs.

  • 1906052 – Hádegisskarð 3-5, umsókn um lóð, úthlutun,skil

   Lagður fram tölvupóstur frá lóðarhafa að Hádegisskarði 3-5 þar sem óskað er eftir því að afsala sér lóðarúthlutun á lóðinni.

   Bæjarráð samþykkir beiðni um afsal á lóð og vísar til bæjarstjórnar til staðfestingar.

  • 1906051 – Hádegisskarð 7-9, umsókn um lóð, úthlutun,skil

   Lagður fram tölvupóstur frá lóðarhafa að Hádegisskarði 7-9 þar sem óskað er eftir því að afsala sér lóðarúthlutun á lóðinni.

   Bæjarráð samþykkir beiðni um afsal á lóð og vísar til bæjarstjórnar til staðfestingar.

  • 1906050 – Hádegisskarð 11, umsókn um lóð, úthlutun,skil

   Lagður fram tölvupóstur frá lóðarhafa að Hádegisskarði 11 þar sem óskað er eftir því að afsala sér lóðarúthlutun á lóðinni.

   Bæjarráð samþykkir beiðni um afsal á lóð og vísar til bæjarstjórnar til staðfestingar.

  • 1906049 – Hádegisskarð 13-15, umsókn um lóð, úthlutun,skil

   Lagður fram tölvupóstur frá lóðarhafa að Hádegisskarði 13-15 þar sem óskað er eftir því að afsala sér lóðarúthlutun á lóðinni.

   Bæjarráð samþykkir beiðni um afsal á lóð og vísar til bæjarstjórnar til staðfestingar.

  • 2011530 – Borgahella 13 (Borgahella 11), umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn Dofraborgar ehf. um lóðina nr. 13 við Borgarhellu

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni nr. 13 (11) við Borgarhellu verði úthlutað til Dofraborgar ehf.

  • 2011529 – Dofrahella 5 (Dofrahella 3), umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn Undir Jökli ehf. um lóðina nr. 5 við Dofrahellu.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni nr. 5 (3) við Dofrahellu verði úthlutað til Undir Jökli ehf.

  • 2011236 – Bjargskarð 1,umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn Undir Jökli ehf. um lóðina nr. 1 við Bjargskarð.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni nr. 1 við Bjargskarð verði úthlutað til Undir Jökli ehf.

  • 2011237 – Bjargskarð 2, umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn Undir Jökli ehf. um lóðina nr. 2 við Bjargskarð.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni nr. 2 við Bjargskarð verði úthlutað til Undir Jökli ehf.

  • 2011402 – Bjargsskarð 3,Umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn Undir Jökli ehf. um lóðina nr. 3 við Bjargskarð.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni nr. 3 við Bjargskarð verði úthlutað til Undir Jökli ehf.

  • 2011401 – Drangsskarð 2, Umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn Undir Jökli ehf um lóðina nr. 2 við Drangskarð.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni nr. 2 við Drangskarð verði úthlutað til Undir Jökli ehf.

  • 2011400 – Drangsskarð 4, Umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn Undir Jökli ehf. um lóðina nr. 4 við Drangskarð.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni nr. 4 við Drangskarð verði úthlutað til Undir Jökli ehf.

  • 2011399 – Drangsskarð 6, Umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn Undir Jökli ehf. um lóðina nr. 6 við Drangskarð.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni nr. 6 við Drangskarð verði úthlutað til Undir Jökli ehf.

  • 2011088 – Tinnuskarð 28 og 30, umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn Markhús ehf. kt. 640206-2170 um lóðirnar nr. 28 og 30 við Tinnuskarð.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni nr. 28-30 við Tinnuskarð verði úthlutað til Markhús ehf. kt. 640206-2170.

  • 2012019 – Völuskarð 19,Umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn Þóreyjar Eddu Elísdóttur og Guðmundar Hólmars Jónssonar um lóðina nr. 19 við Völuskarð.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni nr. 19 við Völuskarð verði úthlutað til Þóreyjar Eddu Elísdóttur og Guðmundar Hólmars Jónssonar.

  • 2011574 – Hádegisskarð 11, umsókn um lóð

   Lögð fram umsókn Sóleyjar Óskar Hafsteinsdóttur og Aran Nganpanya um lóðina nr. 11 við Hádegisskarð.

   Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni nr. 11 við Hádegisskarð verði úthlutað til Sóleyjar Óskar Hafsteinsdóttur og Aran Nganpanya.

  • 2009454 – Stytting vinnuvikunnar, kjarasamningar 2020

   Lögð fram hvatning frá heildarsamtökum og stéttarfélögum starfsmanna sveitarfélaga til sveitarstjórnarfólks um styttingu vinnuvikunnar.

   Lagt fram.

  • 1809259 – Stekkjarberg 11, lóðarstærð

   Lögð fram beiðni um áfrýjun til Hæstaréttar.

   Lagt fram.

  • 2011297 – Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, ársskýrsla 2019

   Lögð fram ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2019

   Lagt fram.

  • 2011428 – Ársskýrsla Persónuverndar

   Lögð fram árskýrsla Persónuverndar 2019.

   Lagt fram.

  • 2012023 – Frjálsíþróttaaðstaða, nýframkvæmdir, viðhald eldri mannvirkja, Þjóðarleikvangur

   Lögð fram áskorun frá Frjálsíþróttasambandi Íslands varðandi aðstöðumál í frjálsum íþróttum.

   Lagt fram.

  Fundargerðir

Ábendingagátt